Preduzetništvo, ekonomski razvoj i inovacije

Procjenjuje se da u Evropskoj uniji postoji oko 22,6 miliona malih i srednjih preduzeća (MSP). Svojim potencijalom za inovacije i otvaranje novih radnih mjesta, ona predstavljaju ključni dio evropske ekonomije. MSP takođe igraju ključnu ulogu u crnogorskoj ekonomiji, zbog čega EU podržava njihov razvoj, kao i jačanje njihovih kapaciteta i konkurentnosti.

Za podršku u oblasti poslovanja, privrede i inovacija u Crnoj Gori, EU izdvaja značajna sredstva. Do sada je uložila 15,8 miliona eura kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA). Kroz različite projekte, EU je doprinijela modernizaciji i internacionalizaciji poslovanja, te daljem razvoju ekonomskog sektora, jačanjem i koordinacijom kapaciteta. Osim toga, pomogla je jačanje zaštite potrošača i poboljšanje nacionalnih administrativnih kapaciteta za koordinaciju i implementaciju u oblasti konkurentnosti i inovacija.

EU će nastaviti da pruža svoju podršku ovom sektoru. U godinama koje dolaze doprinijeće povećanju konkurentnosti i inovacionih kapaciteta MSP, sa fokusom na pružanje odgovarajućih savjetodavnih usluga privatnom sektoru. Podržaće razvoj Strategije pametne specijalizacije i uticati na rast učešća žena i mladih u preduzetništvu. Takođe, pomoć EU će imati za cilj poboljšanje poslovnog okruženja, rast inovacija, razvoj investicione klime, povećanje konkurentnosti crnogorske ekonomije, a posebno u cilju podrške ekonomskom oporavku Crne Gore nakon pandemije korona virusa.

Projekti