Civilno društvo

Nema sumnje da je civilno društvo jedan veoma snažnih modernih koncepata. Često se naziva i „treći sektor“. Možda se pitate zašto? Civilno društvo se doživljava kao pokretač promjena, jer ima moć da pozove javni i privatni sektor na odgovornost za preuzete obaveze.

Osnaženo civilno društvo ključno je za jačanje participativnih demokratija u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU). Upravo zato EU podržava razvoj civilnog društva kroz Fond za civilno društvo (CSF). U proteklih 7 godina, EU je Crnoj Gori dodijelila oko 13 miliona eura u okviru programa. Pružamo podršku različitim oblastima, kao što su: razvoj civilnog društva i lokalna demokratija, socijalna inkluzija, dobro upravljanje, mediji i sloboda izražavanja, zaštita životne sredine i ruralni razvoj. Više od pola miliona eura uloženo je u osnivanje EU Resursnog centra u Crnoj Gori.

U okviru CSF za 2019. godinu predviđena je dodatna finansijska podrška za nastavak rada. Program CSF 2020 za Crnu Goru povećaće učešće civilnog društva u pružanju socijalnih usluga i aktivno učešće građanstva u procesu javnih politika kroz promovisanje inovativnog targetiranja najugroženijih grupa, posebno onih koje su pogođene posljedicama pandemije.

Zahvaljujući drugim projektima koje finansira EU, organizacije civilnog društva su uspjele da podignu svijest o vršnjačkom nasilju u zemlji, povećaju nivo efikasnog učešća civilnog društva u kontroli javne potrošnje i osnaže saradnju sa pravosudnim institucijama.

Civilno društvo je od suštinskog značaja za izgradnju otvorenog, demokratskog i inkluzivnog društva. Zbog toga će Program za podršku civilnom društvu u Crnoj Gori za period 2021-2023. godine biti usmjeren na povećanje kapaciteta i efikasnosti crnogorskih organizacija da prate i učestvuju u reformskim procesima. Kako bi to postigli, grant šema je postavljena tako da podrži te organizacije. 

Ukratko, EU će nastaviti da podržava razvoj civilnog društva i istinsko uključivanje takvih organizacija u kreiranje politika u Crnoj Gori, što je od velike važnosti na njenom putu ka punopravnom članstvu u EU.

Projekti