Ljudska prava, podrška izbjeglicama i interno raseljenim licima

Da li ste znali da je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima najprevođeniji dokument na svijetu, dostupan na 370 jezika? Bez sumnje, mnogo toga se može naučiti o ljudskim pravima. A ona predstavljaju srž Evropske unije (EU), kao jedan od njenih osnovnih principa na kojima je izgrađena. EU ostaje posvećena podršci, promociji i zaštiti ljudskih prava ne samo unutar, već i izvan svojih granica.

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) predstavlja jedan od instrumenata finansiranja koji je EU razvila za podršku projektima koji se bave ljudskim pravima u partnerskim zemljama. Do sada je u Crnoj Gori realizovano više od 50 projekata EIDHR-a, ukupne vrijednosti oko 6 miliona eura. Tokom godina, EIDHR je davao glas ugroženim i nedovoljno zastupljenim grupama i osnaživao ih da se više uključe u donošenje odluka na lokalnom i nacionalnom nivou. Projekti u sklopu EIDHR-a u Crnoj Gori usmjereni su na: jačanje demokratije i političkog dijaloga podržavanjem izbornih reformi; jačanje branitelja ljudskih prava; poboljšanje pristupa pravdi; borbu protiv mučenja i nekažnjivosti; zaštitu i promociju manjinskih prava i prava ugroženih grupa kao što su Romi, LGBTI i osobe sa invaliditetom; pružanje pravne pomoći migrantima; obrazovanje o ljudskim pravima; promociju rodne ravnopravnosti i sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja.

Projekti

Vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i demokratsko upravljanje su u srži procesa pristupanja Evropskoj uniji. Da bi podržali reformske procese u ovim oblastima, Evropska unija (EU) i Savjet Evrope (SE) već duži niz godina blisko sarađuju na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz Horizontalni program.
Vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i demokratsko upravljanje su u srži procesa pristupanja Evropskoj uniji. Da bi podržali reformske procese u ovim oblastima, Evropska unija (EU) i Savjet Evrope (SE) već duži niz godina blisko sarađuju na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz Horizontalni program.
Suočavanje sa prošlošću je dug i bolan, ali prijeko potreban proces. To je jedini način da se postkonfliktno društvo, umjesto ka podijeljenoj prošlosti, okrene ka zajedničkoj budućnosti i tako postigne trajnu stabilnost.
Ovim projektom podstiče se aktivno učešće civilnog društva u akciji promocije i zaštite prava romske i egipćanske (RE) zajednice na lokalnom nivou u Crnoj Gori, i to kroz sveobuhvatan pristup, koji uključuje: razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, organizacioni razvoj i funkcionisanje, upravljanje projektnim ciklusom, monitoring i zaštitu ljudskih prava, kao i finansijsku podršku za sprovođenje lokalnih inicijativa organizacija civilnog društva.
Pravo na adekvatno stanovanje i pravo na vodu su osnovna ljudska prava i kao takva treba ih promovisati i zaštititi. Ovaj projekat imao je za cilj pokretanje dijaloga među građanima, sektorom civilnog društva i vladom radi usvajanja politika koje će ublažiti neke od poteškoća sa kojima se suočavaju pripadnici ranjivih grupa, kada je riječ o obezbjeđivanju osnovnih životnih uslova.
Organizacije osoba sa invaliditetom imaju veoma važnu ulogu u zalaganju za prava osoba sa invaliditetom (OSI) i integraciji OSI u glavne tokove društva. Stoga je potrebno da ove osobe budu uključene u kreiranje javnih politika, kako na lokalnom tako i nacionalnom nivou.