Objavljeno

3C – Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulturnih i kreativnih industrija

Kulturna baština je ne samo veza sa prošlošću i sadašnjošću, već i budućnošću. U svakom društvu, podstiče osjećaj jedinstva i predstavlja neodvojivi dio zajedničkog identiteta. Zato je važno čuvati i štititi kulturnu baštinu.

Revitalizacijom baštine kroz savremenu umjetnost, ovaj projekat doprinosi ponovnom povezivanju kulture i teritorije, te dijeljenju znanja, iskustva i kreativnog potencijala. Podržan je u okviru Interreg IPA CBC programa Italija-Albanija-Crna Gora, sa namjerom da se unaprijedi održivo korišćenje objekata kulturnog nasleđa i razvoj kulturnih i kreativnih industrija (KKI) u prekograničnom području. Ima za cilj jačanje saradnje između kulturnih aktera iz Italije, Albanije i Crne Gore, kroz uspostavljanje inovativnih centara sa rezidencijalnim umjetničkim programima i zajedničkim mrežama prekogranične saradnje.

Stoga je kroz ovaj projekat rekonstruisana zgrada Starog zatvora u Starom gradu u Kotoru, koja ima status nepokretnog kulturnog dobra. Sada ima funkciju Kreativnog centra sa stambenim kapacitetima za umjetnike, kao i prostorima za individualni i zajednički rad. Takođe, pruža odličnu platformu za organizaciju programa, radionica, obuka, izložbi i prezentacija. Drugim riječima, Kreativni centar u Kotoru je na pravom putu da postane regionalni centar kreativnosti, kao i pokretačka snaga i generator ekonomskog razvoja u oblasti kulture.

Projekat se završava u junu 2022. godine.

Naziv projekta:

3C – Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulturnih i kreativnih industrija

Sektor:

Datum početka: 

01/05/2019

Datum završetka:

01/06/2022

Lokacija:

Crna Gora

Budžet:

428167526€

Korisnik projekta:

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča