Objavljeno

CARES – prekogranične akcije u sektoru reproduktivnog zdravstva

Reproduktivno zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja u svim aspektima koji se odnose na reproduktivni sistem. Da bi održali svoje reproduktivno zdravlje, ljudima je potreban pristup tačnim informacijama i kvalitetnim zdravstvenim uslugama. Nažalost, rak dojke i grlića materice su među glavnim uzrocima patnje i smrti žena širom svijeta, uključujući Crnu Goru i Kosovo*.

Stoga je ovaj projekat imao za cilj podizanje svijesti o važnosti zaštite reproduktivnog zdravlja i poboljšanje pristupa i kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja u targetiranom području, posebno za socijalno ugrožene grupe.

Tokom perioda implementacije, sprovedena je kampanja za podizanje svijesti o značaju prevencije u zaštiti reproduktivnog zdravlja, s akcentom na prevenciju karcinoma dojke i grlića materice. Organizovani su preventivni ginekološki pregledi i pregledi dojki za žene iz ciljnog područja, a u domove zdravlja u ciljnim opštinama je isporučena nova medicinska oprema (ultrazvučni aparati, sonde, medicinski instrumenti, ostala oprema i materijal). Na taj način projekat je pomogao u jačanju kapaciteta domova zdravlja i kvaliteta usluga reproduktivnog zdravlja, kao i snaženju prekogranične saradnje u unapređenju reproduktivnog zdravlja.

*Ovaj naziv ne prejudicira status i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Naziv projekta:

CARES – prekogranične akcije u sektoru reproduktivnog zdravstva

Sektor:

Datum početka: 

01/03/2019

Datum završetka:

28/02/2021

Lokacija:

Crna Gora: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjica, Plav, Kolašin, Mojkovac and Rožaje Kosovo: Pejë/Peć, Istog/Istok, Klinë/Klina,Deçan/Dečani, Gjakovë/Đakovica

Budžet:

293171.44€

Korisnik projekta:

Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore – FORS Montenegro
Partneri: ECMI Kosovo – Evropski Centar za Manjinska Pitanja

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča