Objavljeno

Nove usluge socijalne zaštite za poboljšani kvalitet života

Pružanje socijalne zaštite je od velikog značaja za smanjenje siromaštva i nejednakosti, jačanje socijalne stabilnosti, te postizanje socijalne pravde. Stoga je važno da se podstiče socijalna inkluzija i kontinuirano razvijaju kvalitetni programi socijalne zaštite.

Ovaj projekat je imao za cilj da podrži sistem socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori jačanjem saradnje među dnevnim centrima u Nikšiću i Bijelom Polju, te poboljšanjem socijalne inkluzije i kvaliteta života djece i mladih sa invaliditetom uvođenjem novih usluga u ove dnevne centre.

U okviru projekta nabavljena je oprema i sprovedene su obuke o asertivnoj tehnologiji za stručne radnike iz dnevnih centara u Nikšiću i Bijelom Polju. Pored toga, projekat je podstakao uvođenje hidroterapije i izgradnju hidromasažnog bazena za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u okviru Dnevnog centra „Tisa“ u Bijelom Polju. Među novim uslugama koje se uvode u dnevnim centrima u Nikšiću i Bijelom Polju je i organizovanje umjetničkih kampova i izložbi.

Ukratko, ovaj projekat je doprinio podizanju svijesti o specifičnim potrebama djece i mladih sa smetnjama u razvoju i poboljšanju njihovog života u navedenim opštinama.

Naziv projekta:

Nove usluge socijalne zaštite za poboljšani kvalitet života

Sektor:

Datum početka: 

01/03/2020

Datum završetka:

01/09/2021

Lokacija:

Nikšić i Bijelo Polje, Crna Gora

Budžet:

242241.55€

Korisnik projekta:

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Tisa“ Bijelo Polje; JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić; Ministarstvo finansija i socijalne zaštite; Ministarstvo za ekonomski razvoj

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča