Objavljeno

Reforma nacionalnog sistema procjene invalidnosti

Sva prava po osnovu invaliditeta u resorima socijalne zaštite, zapošljavanja, penzijsko-invalidskog osiguranja, obrazovanja i zdravstva direktno zavise od postavke sistema procjene/utvrđivanja invalidnosti. Postojeći nacionalni sistem za utvrđivanja invaliditeta u Crnoj Gori dominantno se zasniva na zastarjelom, prevaziđenom medicinskom modelu procjene/utvrđivanja invalidnosti.

Stoga ovaj projekat ima za cilj potpunu reformu nacionalnog sistema procjene invalidnosti u Crnoj Gori, u skladu sa pozitivnim domaćim propisima i ratifikovanom Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. To će biti prvi korak ka društvu u kojem su osobe sa invaliditetom bolje shvaćene, manje isključene iz procesa i društveno izolovane. Nakon takve reforme, osobe sa invaliditetom ostvarivaće svoja prava na sve vrste novčanih davanja i usluga na pravedniji i lakši način.

Osim toga, ovaj projekat pomaže da se ukine postojećih 30 komisija i zamijene sa jednim nacionalnim subjektom – Zavodom za utvrđivanje invalidnosti. Nakon osnivanja, Institut će sprovoditi postupak procjene invalidnosti, zasnovan na novoj, jedinstvenoj, nacionalnoj metodologiji za sve resore. Drugim riječima, projekat pomaže u stvaranju novog sistema sa jednostavnim procedurama i podizanju svijesti u zemlji o svim mogućnostima koje imaju osobe sa invaliditetom, kao i o njihovom doprinosu crnogorskom društvu.

Naziv projekta:

Reforma nacionalnog sistema procjene invalidnosti

Sektor:

Datum početka: 

01/01/2021

Datum završetka:

31/12/2023

Lokacija:

Crna Gora

Budžet:

1000000€

Korisnik projekta:

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja; Ministarstvo zdravlja; Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta; Ministarstvo ekonomskog razvoja; Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava; Organizacije civilnog društva (OCD); Institut za javno zdravlje, Fond PIO; Zavod za zapošljavanje; Centri za socijalni rad

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča