Objavljeno

Horizontalni program Evropske unije i Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022: „Kvalitetno obrazovanje za sve“

Vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i demokratsko upravljanje su u srži procesa pristupanja Evropskoj uniji. Da bi podržali reformske procese u ovim oblastima, Evropska unija (EU) i Savjet Evrope (SE) već duži niz godina blisko sarađuju na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz Horizontalni program.

Ovaj projekat je usmjeren na njegovanje kvalitetnog obrazovanja za sve i pomaže u promociji demokratske kulture i akademskog integriteta kao ključnih elemenata kvalitetnog obrazovanja. Kvalitetno obrazovanje pruža znanja potrebna pojedincima, zajednicama i društvima za napredak. Zbog toga je važno obezbijediti inkluzivno obrazovanje, koje svakom djetetu daje jednake mogućnosti da ostvari svoj potencijal, bez obzira na ekonomski status ili nacionalnost.

Jedan od ciljeva ovog projekta je podrška promociji i implementaciji Zakona o akademskom integritetu. Pored toga, projektom se daje podrška relevantnim ustanovama (Ministarstvo prosvjete, Zavod za školstvo, škole) da razviju kapacitete i alate za unapređivanje kvalitetnog obrazovanja za sve učenike, a koji su zasnovani na demokratskoj školskoj kulturi i inkluzivnom obrazovanju.

Očekuje se da će projekat rezultirati unaprijeđenim kapacitetima relevantnih obrazovnih ustanova, sa razvijenim alatima za jačanje akademskog integriteta u oblasti visokog obrazovanja. Takođe, očekuje se da će doprinijeti podizanju svijesti prosvjetnih radnika i šire zajednice o prednostima kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja za sve, kao i povećanju svijesti o korupciji i integritetu kod učenika, nastavnog i administrativnog osoblja i šire javnosti. Osim toga, ovim projektom će se proširiti i mreža škola koje su razvile i implementirale demokratsku školsku kulturu tako što će sada obuhvatati ukupno 40 ustanova.

U okviru ovog projekta pokrenut je i „Poziv za podnošenje ponuda organizacija civilnog društva: Podrška demokratskom obrazovnom okruženju“ u cilju sufinansiranja lokalnih školskih projekata za promociju demokratskog obrazovnog okruženja, uz učešće lokalne zajednice.

Više o Horizontal Facility programu

Prva faza programa trajala je od 2016. do 2019. godine, dok druga faza pokriva period od 2019. do 2022. godine. Iznos programa je oko 41 milion eura (85% finansira EU, 15% SE). U prvoj fazi programa bilo je šest projekata koji su obuhvatili Crnu Goru, sa ukupnim budžetom od 3,33 miliona eura. U drugoj fazi izdvojeno je 4,7 miliona eura za sedam projekata, koji pokrivaju sva ključna područja Horizontalnog programa, kao što su: reforma pravosuđa, zaštita ljudskih prava, reforma zatvorskog sistema i policije, borba protiv ekonomskog kriminala, borba protiv diskriminacije i inkluzivno obrazovanje.

Naziv projekta:

Horizontalni program Evropske unije i Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022: „Kvalitetno obrazovanje za sve“

Sektor:

Datum početka: 

01/05/2019

Datum završetka:

01/05/2022

Lokacija:

Crna Gora

Budžet:

800000€

Korisnik projekta:

Savjet Evrope (SE)

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča